باسلام وخدا قوت خدمت همکاران محترم ّبه اطلاع می رساند سایت جدید دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق در پورتال همگام falsafeh.gam2.medu.ir می باشد که پس از رفع نواقص سایت جدید و بارگذاری کامل اطلاعات ّ سایت جدیدّ تنها پل ارتباطی دبیرخانه با همکاران محترم خواهدبود.

دریافت فایل