کوشش فلسفه بر این است که مارااز امید مستقل سازد و از ترس رهایی دهد و توانا کند و این در صورتی میسر است که کارها و اندیشه ها و تصوراتمان را مطابق دستور خرد منظم سازیم.
(اسپینوزا)

دریافت فایل

دریافت فایل